Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van Webshop Mushingsupplies.eu
Mushingsupplies.eu is onderdeel van FD 4x4 Centre B.V.
Hoek 54-A
5571 GK Bergeijk
Nederland
E-mail :info@Mushingsupplies.eu
KvK : Eindhoven 71097945
BTW : NL858578049B01
RabobankRekening: 15.77.14.004
IBAN: NL97RABO0157714004
BIC: RABONL2U

Algemene Voorwaarden
1.      Definities
In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis
Mushingsupplies.eu :
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mushingsupplies.eu in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan
2.      Toepasselijkheid
2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mushingsupplies.eu betreffende producten van de Webshop van Mushingsupplies.eu en op alle ter zake met Mushingsupplies.eu aangegane overeenkomsten.
2.2       Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3       Algemene Voorwaarden die de koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mushingsupplies.eu is ingestemd.
2.4       Mushingsupplies.eu behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De geldende algemene voorwaarden worden op de internetsite weergegeven.
2.5       Door het gebruik van de internetsites van Mushingsupplies.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

3.      Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1.      Aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan een potentiële Koper tot het doen van een aanbod. Mushingsupplies.eu is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2.      Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


3.3       Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Mushingsupplies.eu via elektronische weg verzonden heeft, waarna deze door Mushingsupplies.eu zijn ontvangen;
3.4       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestiging van het aanbod per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
3.5       De overeenkomst kan door Mushingsupplies.eu ontbonden worden in geval de Koper niet aan deze algemene voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mushingsupplies.eu de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling meedelen met de motivering daarvan.
3.6       Koper en Mushingsupplies.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mushingsupplies.eu gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
3.7       Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mushingsupplies.eu garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
4.      Prijzen
4.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4.3       De Koper is de prijs verschuldigd die Mushingsupplies.eu in haar bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mushingsupplies.eu worden gecorrigeerd.
4.4       De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden op de internetsite gespecificeerd aan Koper voordat deze het aanbod per e-mail verzendt.

5.      Betaling
5.1       De prijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan na ontvangst van
de orderbevestiging door middel van:


·        IDEAL (internet bankieren)
·        Credit cards: Visa, Master Card
.     Internationale overschrijving


5.2       Eventuele andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
6.      Eigendom en risico
De eigendom van producten gaat over op het moment dat Mushingsupplies.eu volledige betaling
ontvangt. Het risico gaat over op het moment van aflevering van de producten.
7.      Levering en levertijd
7.1       Bestellingen worden door Mushingsupplies.eu e zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Mushingsupplies.eu is bevoegd tot het doen van deelleveringen.
7.2       De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de volledige prijs inclusief
verzendkosten en BTW ter zake de betreffende producten. Indien levering niet binnen de genoemde periode plaats kan vinden dan zal Mushingsupplies.eu de Koper daarvan schriftelijk in kennis stellen en kan de Koper de bestelling zonder kosten ontbinden.
7.3       Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
7.4       Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7.5       Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

8.      Inontvangstneming en herroepingrecht
8.1       De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk via brief, fax of mail te melden.
8.2       Retourneren (ontbinding van de overeenkomst) is mogelijk binnen 14 werkdagen na aflevering van de producten.
8.3       Een retourzending dient van te voren, onder vermelding van het ordernummer, per e-mail te worden aangemeld bij info@Mushingsupplies.eu .
8.4       Het te retourneren product dient door Koper onbeschadigd en in de originele verpakking te worden verzonden naar het adres aan de bovenzijde van deze voorwaarden.
8.5       Niet-aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
8.6       Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de Koper.
8.7       Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.
8.8       Wanneer een gedeelte geretourneerd wordt van een bestelling met meer als €150 met gratis verzendkosten dan moet ook na het retourneren de min. bestelwaarde                  van  €150 gehaald worden, zoniet zullen er de verzendkosten alsnog worden berekend en in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag.
8.9       Indien de Koper van het ontbindingsrecht gebruik heeft gemaakt, zal Mushingsupplies.eu  binnen 30 dagen na teruggave van het product of de producten zorgdragend voor terugbetaling van het door de Koper aan Mushingsupplies.eu betaalde.

9.      Garantie en aansprakelijkheid
9.1       Indien door Koper is aangetoond dat het product niet aan de overeengekomen eisen voldoet, gaat Mushingsupplies.eu over tot vervanging van het artikel of terugbetaling van het aankoopbedrag. Deze garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen toegekend door de wet aan de Koper.
9.2       Mushingsupplies.eu is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of haar bedrijfsleiding niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde producten, of de eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.
9.3       De Koper is gehouden Mushingsupplies.eu te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mushingsupplies.eu zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.    Overmacht
10.1     In geval van overmacht is Mushingsupplies.eu niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.    Intellectuele eigendom
11.1     De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Mushingsupplies.eu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2     Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mushingsupplies.eu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12.    Persoonsgegevens
Mushingsupplies.eu zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
Mushingsupplies.eu neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
13.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3     Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mushingsupplies.eu of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch of Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
14.    Klachten
14.1     Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met Mushingsupplies.eu op, liefst per e-mail via info@Mushingsupplies.eu
Uiterlijk binnen 15 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
15.    Diversen
15.1     Mushingsupplies.eu is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
15.2     Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dienen te worden gezonden naar het postadres, het faxnummer of het e-mailadres zoals aan het begin van deze voorwaarden vermeld.